วิชา ง32241 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

มาตรฐาน

แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ

ใบความรู้ที่  1 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
ใบความรู้ที่  2 โครงสร้างภาษาซี.
ใบความรู้ที่  3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ใบความรู้ที่  4 การเขียนผังงาน
ใบความรู้ที่  5 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
ใบความรู้ที่  6 ฟังก์ชัน output
ใบความรู้ที่  7 ฟังก์ชัน input
ใบความรู้ที่  8 เครื่องหมายและการดำเนินการ
ใบความรู้ที่  9 ฟังก์ชันเปรียบเทียบเงื่อนไข
ใบความรู้ที่  10 ฟังก์ชันวนรอบทำงาน

ใบงานที่ 1 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
ใบงานที่ 2 โครงสร้างภาษาซี
ใบงานที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ใบงานที่ 4 การเขียนผังงาน
ใบงานที่ 5 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
ใบงานที่ 6 ฟังก์ชัน output
ใบงานที่ 7 ฟังก์ชัน input
ใบงานที่ 8 เครื่องหมายและการดำเนินการ
ใบงานที่ 9 ฟังก์ชันเปรียบเทียบเงื่อนไข
ใบงานที่ 10 ฟังก์ชันวนรอบทำงาน

แบบทดสอบที่ 1 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
แบบทดสอบที่ 2 โครงสร้างภาษาซี
แบบทดสอบที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
แบบทดสอบที่ 4 การเขียนผังงาน
แบบทดสอบที่ 5 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
แบบทดสอบที่ 6 ฟังก์ชัน output
แบบทดสอบที่ 7 ฟังก์ชัน input
แบบทดสอบที่ 8 เครื่องหมายและการดำเนินการ
แบบทดสอบที่ 9 ฟังก์ชันเปรียบเทียบเงื่อนไข
แบบทดสอบที่ 10 ฟังก์ชันวนรอบทำงาน